Simon & Garfunkel – Homeward bound (1966) – #Top2000

2011 – No. 1219
2010 – No. 1251
2009 – No. 1241
2008 – No. 1258
2007 – No. 1417
2006 – No. 1245
2005 – No. 1312
2004 – No. 1226
2003 – No. 1205
2002 – No. 1160
2001 – No. 1013

Reageer