Rory Block – Lovin’ whiskey (1988) – #Top2000

2011 – No. 1723
2010 – No. 1910
2009 – No. 1956
2008 – No. 1689
2007 – No. 1930
2006 – No. 1491
2005 – No. 1700
2004 – No. 1818
2003 – No. 1831
2002 – No. 1447
2001 – No. 1818

Reageer