Propaganda – Duel (Eye to eye) (1985) – #Top2000

2011 – No. 1798
2010 – No. 1377
2009 – No. 973
2008 – No. 1265
2007 – No. 1808
2006 – No. 1228
2005 – No. 1231
2004 – No. 1168
2003 – No. 1062
2002 – No. 809
2001 – No. 740

Reageer