Neil Diamond – Hello again (1981) – #Top2000

2011 – No. 1375
2010 – No. 1185
2009 – No. 1195
2008 – No. 1359
2007 – No. 1341
2006 – No. 1314
2005 – No. 1392
2004 – No. 1391
2003 – No. 1308
2002 – No. 1382
2001 – No. 0

Reageer