Kinks – You really got me (1964) – #Top2000

2011 – No. 1131
2010 – No. 1255
2009 – No. 1048
2008 – No. 1347
2007 – No. 1527
2006 – No. 1378
2005 – No. 1396
2004 – No. 1162
2003 – No. 1392
2002 – No. 1173
2001 – No. 1289

Reageer