Kate Bush – Babooshka (1980) – #Top2000

2011 – No. 1448
2010 – No. 1422
2009 – No. 1366
2008 – No. 1413
2007 – No. 1500
2006 – No. 1433
2005 – No. 1406
2004 – No. 1267
2003 – No. 1290
2002 – No. 1321
2001 – No. 0

Reageer