Gene Pitney – Something’s Gotten Hold Of My Heart (1968) – #Top2000

2011 – No. 1527
2010 – No. 1607
2009 – No. 1681
2008 – No. 1587
2007 – No. 1690
2006 – No. 1454
2005 – No. 1788
2004 – No. 1627
2003 – No. 1518
2002 – No. 1357
2001 – No. 1262

Reageer