Eagle Eye Cherry – Save tonight (1998) – #Top2000

2011 – No. 1367
2010 – No. 1588
2009 – No. 1797
2008 – No. 0
2007 – No. 0
2006 – No. 0
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer