Dalida – Gigi l’amoroso (1974) – #Top2000

2011 – No. 1474
2010 – No. 1354
2009 – No. 1303
2008 – No. 1231
2007 – No. 1207
2006 – No. 1209
2005 – No. 1464
2004 – No. 971
2003 – No. 1592
2002 – No. 1449
2001 – No. 1401

Reageer