Chicago – Wishing you were here (1974) – #Top2000

2011 – No. 1867
2010 – No. 1387
2009 – No. 1594
2008 – No. 1627
2007 – No. 1843
2006 – No. 1514
2005 – No. 1376
2004 – No. 1394
2003 – No. 1349
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer