Chaka Khan – I’m every woman (1979) – #Top2000

2011 – No. 1680
2010 – No. 1304
2009 – No. 2000
2008 – No. 1607
2007 – No. 1749
2006 – No. 1853
2005 – No. 1505
2004 – No. 1311
2003 – No. 1773
2002 – No. 1143
2001 – No. 1079

Reageer