Simon & Garfunkel – Mrs Robinson (1968) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 478
2010 – No. 514
2009 – No. 635
2008 – No. 591
2007 – No. 790
2006 – No. 573
2005 – No. 553
2004 – No. 514
2003 – No. 539
2002 – No. 519
2001 – No. 433

Reageer