Shirts – Tell me your plans (1978) – #Top2000

2011 – No. 1762
2010 – No. 1681
2009 – No. 1949
2008 – No. 1833
2007 – No. 0
2006 – No. 1817
2005 – No. 1732
2004 – No. 1279
2003 – No. 1451
2002 – No. 1239
2001 – No. 1046

Reageer