Procol Harum – A whiter shade of pale (1967) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 65
2010 – No. 42
2009 – No. 50
2008 – No. 26
2007 – No. 47
2006 – No. 25
2005 – No. 22
2004 – No. 28
2003 – No. 22
2002 – No. 20
2001 – No. 23

Reageer