Prince – Sign o’the times (1987) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 671
2010 – No. 553
2009 – No. 741
2008 – No. 693
2007 – No. 714
2006 – No. 926
2005 – No. 828
2004 – No. 550
2003 – No. 489
2002 – No. 537
2001 – No. 699

Reageer