Police – Every breath you take (1983) – #Top2000

2011 – No. 345
2010 – No. 351
2009 – No. 381
2008 – No. 340
2007 – No. 412
2006 – No. 403
2005 – No. 434
2004 – No. 284
2003 – No. 259
2002 – No. 184
2001 – No. 167

Reageer