Madonna – Like a prayer (1989) – #Top2000

2011 – No. 943
2010 – No. 949
2009 – No. 942
2008 – No. 656
2007 – No. 1082
2006 – No. 804
2005 – No. 580
2004 – No. 553
2003 – No. 450
2002 – No. 386
2001 – No. 409

Reageer