Karin Bloemen – Zuid-afrika (1991) – #Top2000

2011 – No. 1190
2010 – No. 923
2009 – No. 915
2008 – No. 955
2007 – No. 625
2006 – No. 531
2005 – No. 1080
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer