Golden Earring – Going to the run (1991) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 648
2010 – No. 696
2009 – No. 703
2008 – No. 0
2007 – No. 702
2006 – No. 0
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer