Europe – The final countdown (1986) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 545
2010 – No. 497
2009 – No. 538
2008 – No. 247
2007 – No. 452
2006 – No. 283
2005 – No. 227
2004 – No. 189
2003 – No. 202
2002 – No. 180
2001 – No. 166

Reageer