Emerson, Lake & Palmer – Lucky man (1971) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 912
2010 – No. 718
2009 – No. 628
2008 – No. 472
2007 – No. 693
2006 – No. 501
2005 – No. 443
2004 – No. 418
2003 – No. 296
2002 – No. 385
2001 – No. 416

Reageer