Take That – Back for good (1995) – #Top2000

2011 – No. 1993
2010 – No. 1556
2009 – No. 1927
2008 – No. 0
2007 – No. 1950
2006 – No. 0
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 1827
2002 – No. 1728
2001 – No. 0

Reageer