Simon & Garfunkel – My little town (1975) – #Top2000

2011 – No. 1936
2010 – No. 1668
2009 – No. 1800
2008 – No. 1653
2007 – No. 1800
2006 – No. 1670
2005 – No. 1678
2004 – No. 1725
2003 – No. 1538
2002 – No. 1520
2001 – No. 1491

Reageer