Shakira – Hips don’t lie (2007) – #Top2000

2011 – No. 1783
2010 – No. 1357
2009 – No. 1968
2008 – No. 0
2007 – No. 1275
2006 – No. 0
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer