Kyu Sakamoto – Sukiyaki (1963) – #Top2000

2011 – No. 1609
2010 – No. 1533
2009 – No. 1662
2008 – No. 0
2007 – No. 0
2006 – No. 1870
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer