Koot & Bie – Zoek jezelf (1975) – #Top2000

2011 – No. 1903
2010 – No. 1892
2009 – No. 1735
2008 – No. 1547
2007 – No. 1809
2006 – No. 1452
2005 – No. 1413
2004 – No. 1475
2003 – No. 1504
2002 – No. 1736
2001 – No. 1193

Reageer