KISS – Sure know something (1979) – #Top2000

2011 – No. 1542
2010 – No. 1407
2009 – No. 1376
2008 – No. 1137
2007 – No. 1505
2006 – No. 1405
2005 – No. 788
2004 – No. 1033
2003 – No. 830
2002 – No. 926
2001 – No. 824

Reageer