Gino Vannelli – Powerful people (1974) – #Top2000

2011 – No. 1905
2010 – No. 1592
2009 – No. 1583
2008 – No. 1475
2007 – No. 1472
2006 – No. 1536
2005 – No. 1239
2004 – No. 1385
2003 – No. 1895
2002 – No. 1074
2001 – No. 0

Reageer