Eric Clapton – I shot the sheriff (1974) – #Top2000

2011 – No. 1864
2010 – No. 1836
2009 – No. 0
2008 – No. 1679
2007 – No. 1676
2006 – No. 1819
2005 – No. 1899
2004 – No. 1434
2003 – No. 1869
2002 – No. 1496
2001 – No. 1664

Reageer