Cream – Sunshine of your love (1968) – #Top2000

2011 – No. 1104
2010 – No. 1256
2009 – No. 1151
2008 – No. 988
2007 – No. 1085
2006 – No. 1017
2005 – No. 953
2004 – No. 826
2003 – No. 957
2002 – No. 1369
2001 – No. 1246

Reageer