Carole King – It’s too late (1971) – #Top2000

2011 – No. 1824
2010 – No. 1673
2009 – No. 1782
2008 – No. 1669
2007 – No. 1779
2006 – No. 1753
2005 – No. 1650
2004 – No. 1767
2003 – No. 1503
2002 – No. 1279
2001 – No. 1301

Reageer