Blue Diamonds – Ramona (1960) – #Top2000

2011 – No. 1555
2010 – No. 1394
2009 – No. 1506
2008 – No. 703
2007 – No. 747
2006 – No. 833
2005 – No. 707
2004 – No. 752
2003 – No. 460
2002 – No. 948
2001 – No. 1036

Reageer