Blondie – Heart of glass (1979) – #Top2000

2011 – No. 1627
2010 – No. 1671
2009 – No. 1552
2008 – No. 1532
2007 – No. 1581
2006 – No. 1937
2005 – No. 1513
2004 – No. 1360
2003 – No. 1269
2002 – No. 1025
2001 – No. 1295

Reageer