Anita Meyer – The alternative way (1976) – #Top2000

2011 – No. 1849
2010 – No. 1473
2009 – No. 1693
2008 – No. 1061
2007 – No. 949
2006 – No. 1220
2005 – No. 1001
2004 – No. 1096
2003 – No. 1187
2002 – No. 889
2001 – No. 1149

Reageer