Talking Heads – Road to nowhere (1985) – #Top2000

2011 – No. 949
2010 – No. 951
2009 – No. 1066
2008 – No. 899
2007 – No. 1181
2006 – No. 908
2005 – No. 978
2004 – No. 789
2003 – No. 774
2002 – No. 793
2001 – No. 754

Reageer