Stevie Wonder – Sir Duke (1977) – #Top2000

2011 – No. 922
2010 – No. 1058
2009 – No. 1145
2008 – No. 1286
2007 – No. 1526
2006 – No. 1198
2005 – No. 1278
2004 – No. 1256
2003 – No. 1251
2002 – No. 1323
2001 – No. 962

Reageer