Stevie Wonder – I wish (1977) – #Top2000

2011 – No. 785
2010 – No. 876
2009 – No. 841
2008 – No. 1022
2007 – No. 1107
2006 – No. 1119
2005 – No. 1093
2004 – No. 807
2003 – No. 1135
2002 – No. 726
2001 – No. 1157

Reageer