Simple Minds – Alive & kicking (1985) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 668
2010 – No. 639
2009 – No. 699
2008 – No. 567
2007 – No. 917
2006 – No. 593
2005 – No. 577
2004 – No. 506
2003 – No. 300
2002 – No. 336
2001 – No. 454

Reageer