Simon & Garfunkel – The boxer (1969) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 141
2010 – No. 166
2009 – No. 180
2008 – No. 205
2007 – No. 307
2006 – No. 193
2005 – No. 200
2004 – No. 197
2003 – No. 221
2002 – No. 174
2001 – No. 178

Reageer