Shocking Blue – Venus (1969) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 607
2010 – No. 545
2009 – No. 470
2008 – No. 541
2007 – No. 527
2006 – No. 510
2005 – No. 676
2004 – No. 502
2003 – No. 629
2002 – No. 575
2001 – No. 729

Reageer