Santana – She’s not there (1978) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 334
2010 – No. 206
2009 – No. 202
2008 – No. 321
2007 – No. 473
2006 – No. 237
2005 – No. 315
2004 – No. 370
2003 – No. 385
2002 – No. 219
2001 – No. 235

Reageer