Sam Cooke – Wonderful world (1960) – #Top2000

2011 – No. 790
2010 – No. 998
2009 – No. 1153
2008 – No. 1077
2007 – No. 1174
2006 – No. 1005
2005 – No. 1442
2004 – No. 1481
2003 – No. 556
2002 – No. 1531
2001 – No. 1548

Reageer