REO Speedwagon – Keep on loving you (1981) – #Top2000

2011 – No. 936
2010 – No. 904
2009 – No. 835
2008 – No. 673
2007 – No. 960
2006 – No. 792
2005 – No. 718
2004 – No. 582
2003 – No. 412
2002 – No. 515
2001 – No. 440

Reageer