Radiohead – Street spirit (1995) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 142
2010 – No. 132
2009 – No. 92
2008 – No. 1078
2007 – No. 187
2006 – No. 0
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer