Prince & the Revolution – Purple rain (1984) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 80
2010 – No. 79
2009 – No. 169
2008 – No. 132
2007 – No. 148
2006 – No. 126
2005 – No. 152
2004 – No. 104
2003 – No. 160
2002 – No. 120
2001 – No. 160

Reageer