Patti Smith – Because the night (1978) – #Top2000

2011 – No. 1130
2010 – No. 954
2009 – No. 1040
2008 – No. 1057
2007 – No. 1217
2006 – No. 1168
2005 – No. 1103
2004 – No. 855
2003 – No. 994
2002 – No. 669
2001 – No. 1019

Reageer