Neil Young – Like a hurricane (1977) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 149
2010 – No. 93
2009 – No. 103
2008 – No. 91
2007 – No. 84
2006 – No. 86
2005 – No. 102
2004 – No. 106
2003 – No. 87
2002 – No. 115
2001 – No. 0

Reageer