Nazareth – Love hurts (1974) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 531
2010 – No. 557
2009 – No. 611
2008 – No. 436
2007 – No. 443
2006 – No. 475
2005 – No. 535
2004 – No. 426
2003 – No. 425
2002 – No. 395
2001 – No. 373

Reageer