Kayak – Starlight dancer (1977) – #Top2000

2011 – No. 938
2010 – No. 1093
2009 – No. 698
2008 – No. 1093
2007 – No. 1629
2006 – No. 1170
2005 – No. 1034
2004 – No. 1074
2003 – No. 696
2002 – No. 646
2001 – No. 691

Reageer