Kate Bush – Cloudbusting (1985) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 736
2010 – No. 751
2009 – No. 661
2008 – No. 1275
2007 – No. 909
2006 – No. 896
2005 – No. 767
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer